Insolvenční zakon a jeho využití

Výpočet měsíčních splátek

Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře       

   Splátka pro oddlužení se kalkuluje v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.        
   Srážky pro oddlužení se vypočítávají z čisté mzdy.        
3    Čistá mzda se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.        
4    Z čisté mzdy nelze srazit tzv. základní částku.        
   Dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. ve spojení s dalšími příslušnými právními předpisy (zákon č. 110/2006 Sb., zákon č. 117/1995 Sb., nařízení vlády č. 367/2007 Sb.) se kalkuluje základní částka takto:       
    a) na osobu dlužníka ve výši dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu dle zvláštního právního předpisu („nezabavitelná částka“)       
    - součet životního minima a nákladů na bydlení = 3.126 Kč + 3.155 Kč = 6.281 Kč       
    - nezabavitelná částka = 2/3 * 6.281 Kč = 4.187,33Kč       
    b) na každou vyživovanou osobu a manžela ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky       
    - 100% nezabavitelné částky = 4.187,33 Kč       
    - ¼ nezabavitelné částky = 1.046,83 Kč        
6    Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Celková základní částka se následně odečte od čisté mzdy. Ze zbytku čisté mzdy pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (aktuálně 6.281 Kč). Zbývající částka po provedení této operace se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro přednostní pohledávky) lze srazit dvě třetiny.        
           
    Životní minimum 3126.- Kč       
    Normativní náklady na bydlení 3155.- Kč. Nař. vl. č. 367/2007 Sb., v návaznosti na zákon č. 117/1955 Sb.

Pro více info michalhruska2@seznam.cz